Uudised

Uudised

Uudised

Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi 2024. aasta taotlusvoor on avatud!
2024-05-28 14:21:00

Taotlusvoor on mõeldud kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamiseks ja elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks kohalikul tasandil. Innovatsioonifond toetab kogukondade ja kohalike omavalitsuste omavahelist koostööd kogukonnakeskse valitsemisviisi kaudu ning pakub seeläbi võimaluse ühiselt tõsta elanikkonnakaitse võimekust kogukonnas.

Julgeolekuolukorrast tingituna on 2024. aastal innovatsioonifondi fookuses just elanikkonnakaitse.

Taotlusvoor lõpeb: 15.10.2024 kell 23:59

Taotlusi saab esitada kuni 15. oktoobrini 2024 kultuuriministeeriumi taotluste menetlemise infosüsteemi ehk TMS kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login.

 

Taotlusvooru eesmärk on:

  • kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamine;
  • kogukonnakeskse valitsemisviisi põhimõttel elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamine ja kohalikke olusid ning võimalusi arvestades nende lahendamine.

Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi eesmärgi saavutamiseks toetatakse järgmisi tegevusi:

  • esmalt kogukonnasiseste, kogukondade vaheliste ning kohaliku omavalitsuse ja kogukondade vaheliste laiapindsete ja kaasavate arutelude korraldamine elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks ning arendusvajaduste kokku leppimiseks, sh koostöös kogukonnaga kriisiplaani koostamiseks või uuendamiseks
  • eelmises punktis nimetatud tegevuse tõendatud täitmise järgselt elanikkonnakaitse arendusvajaduste lahendamiseks tegevuste elluviimine, teenuste tellimine (näiteks generaatori ühendusvalmiduse loomine, koolituste või nõustamise tellimine ekspertidelt jne) ja/või inventari soetamine, kui need on põhjendatud projekti eesmärgi saavutamiseks.

Projekti saab ellu viia 31. maini 2025. aastal.

Taotlejaks saab olla Eestis registreeritud ja põhikirja kohaselt avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või seltsingulepingu alusel avalikes huvides tegutsev seltsing.

Omafinantseeringu nõuet ei ole.

 

Taotlusega koos tuleb esitada:

  • kohaliku omavalitsuse vormikohane kinnituskiri;
  • Päästeameti vormikohane kinnituskiri;
  • vajadusel taotleja esindusõigust tõendav volikiri;
  • kirjalik seltsinguleping, kui taotlejaks on seltsing.

Elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamine peab olema laiapõhjaline ning lähtuma kogukonnakeskse valitsemisviisi põhimõtetest ning eeldab laiapindset partnerite kaasamist ja osalemist, sh piirkondlikud kogukonnad, kohalik omavalitsus ja Päästeamet ning vajadusel teised asjassepuutuvad riigiteenuste pakkujad (erinevad ametid), eraettevõtjad ja vabaühendused.

 

Lisainfo: https://kysk.ee/taotlejale/toetused-vabauhendustele/taotlusvoorud/kif24/

 

Kerstin.Rei@kysk.ee

koordinaator

+372 5854 5754

eu