Noorte ettevõtlikuse arendamine

Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored (LEEN)

  • Projekti periood: 01.01.2024 - 30.08.2026​
  • Projekti kogumaksumus on 3 331 393 eurot, abikõlbulik eelarve 3 331 393 eurot, s.h. toetus 2 498 545,08 eurot, omafinantseering 832 847,92 eurot.
  • Põlva maakonna eelarve 514 051 eurot, s.h. toetus 385 538 eurot, omaosalus 128 513 eurot.
 
Koostöörojekt “Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored” (LEEN) sündis koostöös kuue maakondliku arendusorganisatsiooniga - Tartu, Võru, Põlva, Valga, Viljandi ja Jõgeva. Projekti fookuses on 7 - 26aastaste Lõuna-Eesti noorte ettevõtlikkuse ja omaalgatuse süsteemne arendamine ning noorte sidumine oma kodukohaga.
 
Laiemalt on projekti eesmärgiks töötada välja ja rakendada nii maakondlik kui regionaalne mudel ettevõtlikkuse edendamiseks, siduda üksteiselt õppides parimad praktikad tervikuks ning tugevdada Lõuna-Eesti ülest koostööd maakondlike arenguorganisatsioonide ja seotud osapoolte vahel.
 
Projekti tulemusena luuakse ja arendatakse noorte ettevõtlikku vaimu ning hoiakuid toetav mitmekülgsete tegevustega keskkond, mis suurendab noore valmidust ise ettevõtjaks hakata või võtta initsiatiivi kogukondlikes tegevustes:
 
• Juurutatud on süsteemne lähenemine noorte ettevõtlikkuse arendamiseks maakondlikul tasandil, mida toetab Lõuna-Eesti piirkondlik võrgustik ja sihikindel ning koordineeritud koostöö.
• Noorte ettevõtlikkuse teema vajalikkus on regioonis laiemalt tuntud ja seda väärtustatakse.
• Omavalitsused panustavad strateegilisel ja tegevuslikul tasandil noorte ettevõtlikkuse valdkonna arendamisesse.
• Ettevõtliku mõtteviisiga noored on loonud püsivad sidemed kohaliku omavalitsusega, maakondlike arendusorganisatsioonidega noorte ettevõtllikkuse arenguhüppe läbiviimiseks.Piirkonnas on noored, kes on altimad välja töötama uusi lahendusi, leidma uudseid viise, kuidas asju teha, lahendada probleeme koostöiselt ja kaasavalt, noored on kaasatud sihipäraselt kogukondade tegevustesse ning ettevõtjad teevad noortega enam koostööd.
• Kohalikud omavalitsused, koolid ja noortekeskused teevad valdkonnas tihedalt koostööd.
• Noortekeskused on kujundatud ettevõtlikkust ja omaalgatust initseeerivateks keskusteks.
 
Koostööprojekti juhtpartner on Tartumaa Omavalitsuste Liit.
 
Partnerid:
 
• SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus,
• SA Põlvamaa Arenduskeskus,
• Tartu Ärinõuandla SA,
• SA Valgamaa Arenguagentuur,
• SA Viljandimaa Arenduskeskus,
• SA Võrumaa Arenduskeskus. 
 
Kontakt: Kristel Koddala, koordinaator, e-post kristel.koddala@polvamaa.ee
 
Koostööprojekti “Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored” kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest “Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond”(PEEK).    
 
eu