Välgatus

Põlvamaa noorte ideekonkurss "Välgatus“

Koostööprojekti "Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored“ raames anti ideekonkurssile uus väljund – ettevõtlikkuse arendamine läbi noorte omaalgatuste toetamise. 2024. aasta sügisest saavad  noored esitada ideekonkurssile projektitaotlusi ürituste korraldamiseks ja koostöö arendamiseks teiste piirkondade noortega. 

Varem keskendus ideekonkurss põhiliselt mini-ja õpilasfirmade äri-või sotsiaalsete ideede arendamisele ning koolituste korraldamisele. Aeg näitas, et ideekonkurss tahab uut lähenemist, mis aitaks kaasata suuremad hulka noori ja toetaks nende ettevõtlikkuspädevuse arendamist.

Ideekonkursi läbiviimise eesmärgiks on toetada noorte (vanuses 10-26) omaalgatust ning ettevõtlikkust pakkudes neile võimalusi tähelepanu juhtida ühiskondlikele ja sotsiaalsetele kitsaskohtadele. Noored omandavad ideid ellu viies uusi oskusi, saavad uusi teadmisi ja kogemusi ning paraneb nende ettevõtlikkus, misläbi suureneb noore konkurentsivõime. 

Ideekonkurss eeldab, et idee on tulnud noorelt, kes kaasab tegevusse ka teised kogukonnaliikmed. 

Ideekonkursil saavad osaleda kõik Põlva maakonnas õppivad, elavad või töötavad noored. Toetust taotlev noor peab olema vanuses 10-26 aastat. Projektimeeskonnas peab olema vähemalt 2 liiget ning projekti tegevustesse peab olema kaasatud vähemalt 15 noort.

Ideekonkurssiga toetatakse:

1. avaliku ürituste korraldamiseks (üritus peab olema suunatud vähemalt kohalikule kogukonnale);

2. koostöö arendamiseks mõne teise piirkonna noorte või noortegruppidega (ühistegevused, koolitused, seminarid, ümarlauad, kohtumised, kampaaniad, töötoad või muu sündmus);

3. informatsiooni jagamiseks (teavitustöö, infopäevad, flaierid, jne);

Ideekonkurssile taotluse koostamisel võib taotleja küsida nõustamist mentorilt. Mentoriks võivad olla kohaliku omavalitsuses noortega töötavad spetsialistid (noortekeskuse töötaja, õpetaja, tugispetsialist, huviringi juht, jne). 

Ideekonkurssi on Põlvamaal korraldatud alates 2016.aastast, idee algataja oli Põlvamaa Rajaleidja Keskus koostöös Põlvamaa Arenduskeskusega.

Esimene taotlusvoor avaneb 1.oktoobril 2024. aastal.

Vaata projektitingimuste juhendit siit

Vaata taotlusvormi siit

Koostööprojekti “Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored” kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest “Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond”(PEEK).

 

Kontakt: 

Kristel Koddala
Noorte ettevõtlikkuse suunajuht 
E-post kristel.koddala@polvamaa.ee

eu