Koolitused ja infolistid

Koolitused ja infolistid

Koolitused ja infolistid

Sündmuse- ja kultuurikorraldaja, osale teenusedisaini ja koosloome arendusprogrammis!
2022-09-15 09:58:00

Sündmuste- ja kultuurikorraldajad ning nende meeskondi oodatakse teenusdisaini ja koosloome arendusprogrammi.

Millal: 19.10 (virtuaalne k 9.30- 13.00), 27.10, 15.11 ja 29.11 kl 9.30 -16.30)
Kus: 19.10 virtuaalne,  27.10, 15.11, 29.11 Põlva Riigimaja III korruse saalis
Viiruse levikust tingitud piirangute puhul jälgime nõudeid ja vajadusel viime koolituspäevad läbi virtuaalselt.
Arendusprogrammis osalemiseks on vajalik registreerumine hiljemalt 11.10.22 (ka).

REGISTREERUMISLEHT ON SIIN. Kohtade arv on piiratud!

Läbiviija: Rasmus Pedanik (Sotsiaalse Innovatsiooni Labor), suure kogemusega koosloomejuht ja teenusedisainer.

Mis: Koosloome on probleemi osapooli kaasav ja probleemilahendamise meeskonna liikmeid jõustav innovatsiooniprotsess, millel on praktiline eesmärk. Koosloome võimaldab leida lahendusi väga erinevatele probleemidele ja sobib hästi kultuurisündmuse kavandamiseks ja teenuste disainimiseks, kus soovitud tulemused sõltuvad erinevate osaliste omavahelisest dialoogist, osapoolte aktiivsest panustamisest ning koostööst. 

Sotsiaalse innovatsiooni labori poolt pakutavad arendusprogrammid lähtuvad kogemusõppe põhimõttest, kus uusi teadmisi ja oskusi omandatakse reaalseid teenuseid/sündmusi disainides.

Koolitusel omandatud oskusi saab kasutada teenuste / sündmuste disainimisel üldiselt. 19.10 toimuv moderaatorikoolitus on ettevalmistav koolitus, milles mitte osalemine otseselt ei takista järgmistel päevadel osalemist. Järgmised koolitused on kontaktsed (27.10/ 15.11 ja 29.11 3x 6h) need on sisuliselt seotud ja oluline on järjepidev osalemine.
Ootame osalema meeskondi (3-6 inimest meeskonnas) aga kui sul ei ole veel meeskonda aga soovid osaleda, siis registreeru ikka või võta ühendust.
Päevade lõikes võib kava muutuda pidades silmas grupi dünaamikat ja vajadusi. 

Programmi aluseks on läbiviija varasem kogemus sarnaste protsessidega, kus kasutati koosloomet uute teenuste ja kultuurisündmuse väljatöötamisel. Koosloome toob arutellu kokku erinevad olulised osapooled, aitab neil jõuda kokkuleppele ühistes eesmärkides ning tegevussuundades ning leppida kokku ühises tegevuskavas ja ülesandejaotuses. Koosloome annab osalistele õppimisvõimaluse ning suurendab osaliste vastutust tegevuste elluviimisel.  

Koolitusprogrammi korraldab Põlvamaa Arenduskeskus,  et toetada Põlvamaa arengustrateegia elluviimist läbi Põlvamaa kultuuritöötajate oskuste ja pädevuste arendamise ning kultuurijuhtimise võrgustiku loomise.

Arendusprogrammi konkreetne eesmärk on uute, maakonnaülese külastajaskonnaga sündmuste ja kultuuriteenuste ellukutsumine Põlvamaal. Arendusprogrammi jooksul disainitakse uus, sihtrühma vajadustest lähtuv sündmus või kultuuriteenus, mille meeskonnal on võimalik saada Põlvamaa Arenduskeskuselt toetust selle sündmuse turundamiseks.

KOOLITUSPROGRAMMI KAVA

Koolitusprogrammi jooksul saavad osalised teada:

  • Mis on koosloome

  • Millised on koosloome etapid ja tööriistad

  • Mis on teenusedisain

  • Millised on teenusedisaini peamised tööriistad

  • Kuidas koosloomes uut teenust/sündmust disainida

Kogu koolitus on oma olemuselt interaktiivne ja eeldab osaliste aktiivset panust. Koolitus lähtub learning by doing metoodikast, kus praktika osakaal on vähemalt 75%. Eesmärgiks on pakkuda õppimiseks ja eksperimenteerimiseks turvalist ja loovat keskkonda, kus saab koolitaja juhendamisel õppida koosloome rakendamist. 

Virtuaalse arendusprogrammi kava:

  1. 19.10 1. Päev (virtuaalne, 4h)): moderaatorite ettevalmistus

Teooria: koosloome protsess

Teooria: moderaatori roll ja ülesanded

Praktika: koosloome modereerimine

  1. 27.10 2. Päev (kontakt koolitus, 6h)

Teooria: koosloome ja teenusedisain

Praktika: meeskonna kokkulepped
Praktika: osapoolte kaardistamine 

Praktika: ühise visiooni loomine 

Praktika: sihtrühma tundma õppimine

Kodutöö: osapoolte intervjueerimine

  1. 15.11 3. Päev (kontakt koolitus, 6h)

Praktika: intervjuude tulemuse süntees

Praktika: persoonade loomine

Praktika: laheduse indikaatorid

Praktika: lahenduste loomine

Praktika: lahenduse valik

Praktika: lahenduse stsenaariumi loomine

Kodutöö: lahenduste valideerimine

  1. 29.11 4. Päev (kontakt koolitus 6h)

Praktika: lahenduste edasiarendamine

Praktika: klienditeekonna kaardistus

Praktika: lahenduse plaani disain 

Praktika: tegevuskava koostamine


Arendusprogrammi läbiviimist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi projektist „Põlvamaa PATEE programm 2020-2023". Koolitus on osalejatele tasuta. Programmis osalevatelt organisatsioonidelt arvestatakse vähese tähtsusega riigiabi (VTA). Täpsemalt saab vähese tähtsusega abi kohta lugeda ja oma organisatsiooni VTA jääki vaadata siit: http://www.fin.ee/riigiabi


Küsimuste korral pöörduge palun: Evelyn Grzinich, +372 5 138 599, evelyn.grzinich@polvamaa.ee

eu