Tutvustus

PÕLVAMAA ARENGUSTRATEEGIA 2035+

Põlvamaa arengustrateegia eesmärk on tingimuste loomine Põlvamaa kui terviku igakülgseks arenguks, tuginedes maakonna arengueeldustele ja eripäradele.

Põlvamaa arengustrateegia koostamist korraldas Põlvamaa Omavalitsuste Liit koostöös Põlvamaa Arenduskeskusega ja maakonna omavalitsustega.

Põlvamaa arengustrateegia koostamise aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS), mille §61 lg 1 seab omavalitsustele ülesandeks ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist. KOKS §373 lg 1 järgi on nimetatud ülesande täitmise aluseks maakonna arengustrateegia. Arengustrateegia koostamise ülesande delegeerisid Põlvamaa omavalitsused KOKS §61 lg 2 alusel Põlvamaa Omavalitsuste Liidule. MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit omakorda tellis strateegia koostamise sisulise osa sisse sihtasutuselt Põlvamaa Arenduskeskus, jäädes ise koordineerivasse rolli.

Põlvamaa arengustrateegia 2035+ juhtrühma moodustas Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolek.

Arengustrateegia koostamisel lähtuti järgmistest põhimõtetest:

  • • Strateegilised eesmärgid ning nende täitmiseks vajalikud tegevussuunad ja tegevused ei tohi minna vastuollu põhimõttega, mida väljendab Põlvamaa tunnuslause: „Põlvamaa – rohelisem elu“.

    • Maakonna arengustrateegia sisaldab maakondliku mõõtme või mõjuga tegevusi ning ei korda kohalike omavalitsuste arengukavasid.

    • Maakonna arengut kavandatakse terviklikult, sidudes strateegias erinevad maakonna arengut suunavad planeeringud, strateegiad ja tegevuskavad.

    • Maakonna arengustrateegia uuendamisel tuginetakse Rahandusministeeriumi poolt koostatud maakonna arengustrateegia uuendamise juhendis toodud soovitustele.

    Põlvamaa arengustrateegia 2035+ kehtib alates 20. aprillist 2023. 

Dokumendid

Tegevuskava


Lisainfo:
Aivo Ülper
Arendusspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5300 8771
E-post: aivo.ylper@polvamaa.ee

eu