PATEE 2020-2023

Projekti nimi: Põlvamaa PATEE-programm 2020-2023
Elluviimise aeg: 01.01.2020 - 31.12.2023
Maksumus:  737 628,38 eurot, sh toetus 619 607,19 eurot (84%) ja omaosalus 118 021,19 eurot (16%)
Taotlusvooru nimi: 5.4.2 - Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2019-2023

Projekti eesmärk: Põlvamaa on piirkonna tugevusi kasutav ettevõtlike inimeste ja konkurentsivõimeliste ettevõtetega maakond.

Projekti lühikirjeldus ja oodatavad tulemused: Projektis keskendutakse kolme põhisuuna arendamisele: noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusalase teadlikkuse kasvule, toetava ettevõtluskeskkonna loomisele ja ettevõtete müügivõimekuse kasvule ning maakonna rohemajanduse arengule ja ettevõtete innovatsioonivõimekuse kasvule.

Projekti tulemusel on mikro- ja väikeettevõtete müügi-, turundus- ja ekspordivõimekus kasvanud, ettevõtted on suutlikumad looma ja müüma kõrgema lisandväärtusega kaupu ja teenuseid, olles seeläbi kasumlikumad ning suurendades töötajatele makstavat palka. Samuti on oluliselt suurenenud ettevõtete teadlikkus rohemajanduse olemusest ja võimalustest ning rohemajanduse kontseptsioone rakendavate ettevõtete arv.

Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusalase teadlikkuse arendamine loob baasi arenguvõimelise ja innovatiivse tulevikuettevõtluse näol. Haridusasutustes toimub järk-järguline üleminek ettevõtlikule õpikäsitusele, mis on muutnud õppetöö loomulikuks osaks. Koostöö Kagu-Eesti haridusasutustega on mõjunud positiivselt maakonna ettevõtlusõppehariduse kvaliteedile ja konkurentsivõimele.

Tegevused:

Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlusalase teadlikkuse kasv:

• Maakonna ettevõtliku kooli võrgustiku arendamine ja toetamine
• Noorte ettevõtlusalase teadlikkuse kasv
• Põlvamaa noorte ideekonkursi „Välgatus" korraldamine

Toetav ettevõtluskeskkond ja ettevõtete müügivõimekuse kasv:

• Põlvamaa "Rohelisema märgi" võrgustiku arendamine ja toetamine
• Turismivõrgustiku arendamine
• Ettevõtjate tunnustamine
• Õppe- ja kontaktreiside korraldamine ettevõtjatele
• Koolituste ja arenguprogrammide korraldamine ettevõtjatele
• Põlvamaa ettevõtete turundamine
• Kagu-Eesti koostöökeskuste võrgustiku loomine ja arendamine
• Lõuna-Eesti regiooni turismistrateegia koostamine

Rohemajanduse areng ja ettevõtete innovatsioonivõimekuse kasv:

• Ettevõtete jalajälje mõõtmise ning jalajälje vähendamise tegevuskavade koostamise pilootprogrammi läbiviimine
• Maakonna ringmajanduse võimaluste terviklik kaardistamine
• Rohemajanduse alase teadlikkuse tõstmise ja kogemuste jagamise ürituste korraldamine

Lisateave:

Aivo Ülper
Arendusspetsialist, Põlvamaa PATEE projektijuht
Tel: 5300 8771
E-post: aivo.ylper@polvamaa.ee

Jan-Mattias Kottise
Hariduse ja noorte ettevõtlikkuse suunajuht
Tel: 5323 9565
E-post: jan-mattias.kottise@polvamaa.ee

Kanni Kallastu
Rohemajanduse suunajuht
Tel: 5373 2316
E-post: kanni.kallastu@polvamaa.ee

Kristi Kahu
Turismiarendusjuht
Tel: 5554 3907
E-post: kristi.kahu@polvamaa.ee

eu