Uuendamine 2022

Uuendatud Põlvamaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava avalik väljapanek

Põlvamaa arengustrateegia eesmärk on tingimuste loomine Põlvamaa kui terviku igakülgseks arenguks, tuginedes maakonna arengueeldustele ja eripäradele. Põlvamaa arengustrateegia koostamise aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS), mille §6 1 lg 1 seab omavalitsustele ülesandeks ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist. KOKS §37 3 lg 1 järgi on nimetatud ülesande täitmise aluseks maakonna arengustrateegia.

Põlvamaa arengustrateegia koostamist korraldab Põlvamaa Omavalitsuste Liit koostöös sihtasutusega Põlvamaa Arenduskeskus ja maakonna omavalitsustega. Peale avalikustamist suunatakse arengustrateegia omavalitsuste volikogudesse vastu võtmiseks. Praegune Põlvamaa arengustrateegia 2035+ kehtib alates 15. jaanuarist 2019. KOKS § 37 4 lõige 1 alusel tuleb maakonna arengustrateegiat uuendada vähemalt kord nelja aasta jooksu. Sellest lähtuvalt otsustas Põlvamaa Omavalitsuste Liit algatada Põlvamaa arengustrateegia 2035+ uuendamise 10.02.2022 toimunud üldkoosoleku otsusega nr 7.

Põlvamaa Arengustrateegia sisaldab maakonna visiooni aastaks 2035+, maakonna hetkeolukorra, võtmeprobleemide ning eripära lühikirjeldust ning kuute strateegilist
eesmärki koos nende saavutamiseks kokku lepitud olulisemate tegevussuundadega. Arengustrateegia juurde kuulub kaks lisa. Lisa 1 on Põlvamaa võtmeprobleemide kirjeldus ning lisas 2 on toodud arengustrateegia seosed teiste kohalike ja riiklike arengudokumentidega. Lisaks kuulub arengustrateegia juurde eraldi dokumendina arengustrateegia tegevuskava.

Teemarühmad

Kultuuri teemarühm

Põlvamaa kultuurifoorum 15.06.2022
Põlvamaa 2035 Kultuurivaldkond 09.09.2022
Põlvamaa 2035 Kultuurivaldkond 22.09.2022

Dokumendid:

Põlvamaa arengustrateegia 2035+ 
Lisa 1 – Põlvamaa võtmeprobleemid
Lisa 2 - Seosed teiste arengudokumentidega
Põlvamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava

Põlvamaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava avalik väljapanek toimus ajavahemikul 19.01.2023-03.02.2023 ja küsimusi ja ettepanekuid sai esitada kuni 03.02.2023 e-posti teel aadressil  strateegia@polvamaa.ee.

Arvestatud muudatusettepanekud olid järgimised: 

Strateegia eelnõu ettepanekud

Tegevuskava eelnõu ettepanekud

Lisainfo:


Aivo Ülper
SA Põlvamaa Arenduskeskus arendusspetsialist
53008771
aivo.ylper@polvamaa.ee

 

eu